Hội Nông dân huyện Ba Vì trong công tác phối hợp triển khai có hiệu quả nguồn vốn chính sách giai đoạn 2003 - 2017

  • PDF.

Hội Nông dân huyện Ba Vì, Tp Hà Nội có 31 cơ sở Hội với 36.522 hội viên, chiếm trên 75% tổng số hộ nông nghiệp trên địa bàn huyện, trình độ dân trí không đồng đều, bình quân thu nhập đầu người còn ở mức thâp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

buoiminhquang

Một mô hình sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả của hội viên nông dân xã Minh Quang

Để giúp nông dân có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, đầu tư phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện đã chủ động làm tốt công tác hỗ trợ nông dân về moi mặt, đặc biệt là triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quản lý, sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách đối với tổ chức Hội. Đó là:

Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng nhà nước, các văn bản liên quan đến chế độ đối tượng chính sách được thụ hưởng, triển khai kịp thời các văn bản mới của Ngân hàng và Hội cấp trên đến các cơ sở để thực hiện. Đồng thời tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách huyện trong việc triển khai nguồn vốn và tổ chức các chương trình tập huấn tại cơ sở; tham gia giao ban định kỳ 2 tháng một lần; chỉ đạo cơ sở và Tổ trưởng Tổ TKVV duyn trì chế độ giao ban với cán bộ tín dụng NHCSXH hàng tháng để nắm tình hình; phối hợp với Ngân hàng chỉ đạo công tác bàn giao, kiện toàn cán bộ quản lý của tổ sau Đại hội Hội Nông dân các cấp theo nhiệm kỳ và tổ chức sắp xếp lại các Tổ TKVV sau thực hiện Đề án 06 theo sự chỉ đạo của cấp trên đồng thời củng cố các tổ hoạt động kém hiệu quả, giải quyết dứt điểm các món nợ xấu còn tồn đọng từ những năm trước cũng như những món nợ xấu mới phát sinh.

Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, hội viên nông dân từ huyện đến cơ sở, trong những năm qua công tác cho vay, quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH của tổ chức Hội Nông dân ngày càng hiệu quả. Tổng dư nợ tăng liên tục qua các năm. Cụ thể:

Năm 2012, tổng dư nợ là 83.827.240.500 đồng với 210 tổ cho 5991 hộ, tăng trên 76 tỷ đồng so với năm 2003:

Tháng 7/2017, Hội Nông dân huyện đang quản lý tổng dư nợ là 117,086 tỷ đồng 166 tổ TKVV cho 5.078 hộ vay.

Để giúp hội viên nâng sử dụng nguồn vốn có hiệu quả Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các công ty làm tốt các chương trình hỗ trợ hội viên như tập huấn chuyển giao KHKT, cung ứng vật tư trả chậm…. . Kết quả trong 15 năm Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…. cho 215.912 lượt người. Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay đến 100% các cơ sở, các tổ tiết kiệm và 80 % số hộ vay,  tổ chức được 1.031 cuộc kiểm tra đến 2.262 lượt tổ Tiết kiệm và trên 15.000 lượt hộ vay. 

Bên cạnh đó Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tích cực vận động hội viên tham gia gửi tiết kiệm, số hộ và số dư tiền gửi tiết kiệm tăng dần qua các năm. Cụ thể năm 2012 toàn huyện có trên 2.900 hộ tham gia gửi tiết kiệm với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, đến 31/7/2017, toàn huyện có trên 5.000 hộ tham gia gửi tiết kiệm với số tiền 3.043,165 triệu đồng.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH đã giúp các hộ hội viên nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn có thêm nguồn vốn phát triển, mở rộng sản xuất, nuôi con ăn học, xây và sửa nhà xuống cấp…hàng năm xoá từ 250 đến 350 hộ nghèo. Các cơ sở hội đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế, hoạt động có hiệu quả, có điều kiện vận động nông dân tham gia tổ chức Hội.

Phan Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Vì