Giới thiệu về Hội

Giới thiệu về Hội nông dân Thành phố Hà Nội

  • PDF.
cocautochuchoi


I. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội Nông Dân Thành Phố Hà Nội


Hội nông dân thành phố Hà Nội được thành lập theo quyết định số: của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam trên cơ sở sát nhập về tổ chức và nhân sự của Hội nông dân tỉnh Hà Tây và Hội nông dân thành phố Hà Nội cũ từ ngày 01/08/2008. Hội nông dân Thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước theo quy.......