Danh sách Ban chấp hành

Danh sách BCH Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2013 - 2018

  • PDF.
12688-KHIET

* Họ và tên: Trịnh Thế Khiết

* Tháng năm sinh: 4/1958

* Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội

* Ngày vào Đảng: 02/1986

* Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh

* Lý luận chính trị: Cao cấp

* Họ và tên: Dương Thị Hằng

* Tháng năm sinh: 02/1969

* Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội

* Ngày vào Đảng: 11/1995

* Chuyên môn: Đại học Nông nghiệp/ Đang học cao họ.......