Thông báo

Thông báo nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của khối quận

  • PDF.

Thông báo số 05 - TB/HNDTP ngày 13/02/2017 của BCH Hội Nông dân TP Hà Nội thông báo nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của khối quận

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban hoạt động Quỹ HTND và các nguồn vay 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015

  • PDF.

Thông báo số 41-TB/HND ngày 27/10/2015 của BCH Hội Nông dân Tp Hà Nội về  kết luận Hội nghị giao ban hoạt động Quỹ HTND và các nguồn vay 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015

Thông báo về việc đánh giá, bình xét công tác Hội năm 2015

  • PDF.

Thông báo số 40-TB/HND ngày 22/10/2015 của BCH Hội Nông dân Tp Hà Nội  về việc đánh giá, bình xét công tác Hội năm 2015