Văn bản khác

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố Hà Nội

  • PDF.

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 11/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  • PDF.

Căn cứ pháp lý:

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

- Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc Hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động.

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đ.......

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN BHYT HỘ GIA ĐÌNH

  • PDF.

Luật số 46/2014/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015. Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với mọi người không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Để m.......

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2015)

  • PDF.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2015)